petaPCKlachtenregeling

Download klachtenregeling

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door, petaPC BV
gevestigd te Leeuwarden, Hierna te noemen “petaPC”, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van “petaPC” zijn
algemene voorwaarden. Bijzondere van “petaPC” zijn algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval de
opdrachtgever gebruik wenst te maken van de internetfaciliteiten via “petaPC” zijn naast
deze voorwaarden, de internetvoorwaarden van “petaPC” van toepassing.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
2-1 “petaPC” aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van “petaPC”, exclusief onverlet, tenzij deze
strijdig zijn met die algemene voorwaarden en contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door “petaPC” aanvaard onder bovengenoemde
condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere
transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de
inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De
opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van “petaPC”, exclusief
omzetbelasting en exclusief emballage tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Gegevens in drukwerken verstrekt door “petaPC” zijn aan wijziging onderhevig zonder
voorafgaand bericht, zij binden “petaPC” niet.
3-2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door “petaPC”.
“petaPC” is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt “petaPC” dit mee binnen tien (10) werkdagen na
ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 Overeenkomst
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor
“petaPC” door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met “petaPC” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem
van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner
beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat “petaPC” zo nodig informatie betreffende hem
opvraagt, voor welke informatie “petaPC” zich zal wenden tot Stichting Achmea
Rechtsbijstand.
4-3 Gegevens betreffende aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede
gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door “petaPC” bij de aanbieding
verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “petaPC”
binden de laatste niet, voor zover de door “petaPC” niet schriftelijk zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers
die een procuratie hebben.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6-1 Op alle door “petaPC” verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz.
Behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking
en kopiëren zijn slechts toegestaan met “petaPC” zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en moedellen enz.
blijven “petaPC” zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld
geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde
boete verschuldigd van € 4500,- onverminderd “petaPC” zijn recht om aanspraak te maken
op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Prijzen en betalingen
7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van
afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig
en binden “petaPC” niet.
7-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting ed.
verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te
voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
7-3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie,
hebben beide partijen het recht op algehele verrekening te verlangen.
7-4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na
factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (14)
dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen

Artikel 8 Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van
een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling
plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 9 Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van “petaPC”.

Artikel 10 Aanbetaling
“petaPC” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal
25 % te vragen. Indien door wanprestatie van “petaPC” de overeenkomst wordt ontbonden
heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens
schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de
wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Leveringstermijnen
11-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn
vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor “petaPC” zijn de goederen te
leveren.
11-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner
beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door “petaPC” aangegeven. Wenst de
opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan
verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Meer- en minderwerk
13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of
schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in
artikel 7A: 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13-2 Door “petaPC” te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen
aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt “petaPC” om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde,
op een door “petaPC” gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht
15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling
door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop
bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening
gebracht.
15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan“petaPC” ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is
het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
15-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door “petaPC” buiten zijn verantwoordelijkheid wordt
overschreden.

Artikel 16 Annuleren
16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen,
is hij verplicht de door “petaPC” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet
be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
Opdrachtgever zal eveneens aan “petaPC” als schadeloosstelling verschuldigd zijn het
bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “petaPC” te
vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of
weigering van de goederen.
16-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “petaPC” zich alle
rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding
te vorderen.

Artikel 17 Reklame
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te
inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, “petaPC” terstond schriftelijk op de
hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering
“petaPC” wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt
de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en
vervalt ieder recht op reklame.
17-2 “petaPC” dient in staat te worden gesteld ingediende reklames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen
dient te worden ondertekend.
17-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een
onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor
rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
17-4 Indien de reklame naar het oordeel van “petaPC” c.q. de onafhankelijke deskundige
juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde
van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending
daarvan in de originele toestand. “petaPC” is niet tot verdere schade of kostenvergoeding
hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 18 Garantie
18-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend “petaPC” aan de
opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal
gebruik ontstaan. “petaPC” zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van
onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaalfabricage fouten of indien
“petaPC” na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal op gebruikte goederen levert.
18-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of
groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikelen 19 Risico bij reparatie
19-1 Bij “petaPC” in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of
verlies zal door “petaPC” niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij ter zake van
schade aan of verlies van de goederen van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een
eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.
19-2 De opdrachtgever zal zelf zorgen voor een veiligheidskopie van de op eventuele
aanwezige gegevensdrager(s) zich bevindende informatie. Voor verlies aan informatie op
deze gegevensdrager(s) is “petaPC” niet aansprakelijk.

Artikel 20 Retentierecht
Wanneer “petaPC” goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze
goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter
uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die
kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 21 Aansprakelijkheid
21-1 “petaPC” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten
ontstaan als direct of indirect gevolg van:

Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische
dan wel biologische invloeden van buitenaf;
Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn
aangebracht en/of geleverd;
Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
21-2 “petaPC” is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot
maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel,
alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover
ontstaan door grove schuld van “petaPC” of van hen, die door “petaPC” te werk zijn gesteld.
21-3 “petaPC” zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van
een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 22 Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het
land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bijtransport naar “petaPC” of de opdrachtgeer, niet of niet tijdige levering van goederen door
leveranciers van “petaPC”, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het
bedrijf of in de middelen van vervoer van “petaPC”, dan wel in de middelen van vervoer van
derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de
feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor opdrachtgever enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. “petaPC” is in
deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de
koopovereenkomst te annuleren of deze op te storten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud
23-1 Zolang “petaPC” geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met
betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, zijn
eigendom.
23-2 “petaPC” heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien
de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van
betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op
de goederen wordt gelegd.
23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen,
zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen
reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
24-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “petaPC” ingeval van
wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten
dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
24-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft “petaPC” eveneens, indien de
opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt
aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn
onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een
derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland
metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die “petaPC” op de
opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 25 Betaling
25-1 Betaling dient contant bij aflevering te geschieden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
25-2 “petaPC” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde
termijn hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te
berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25-3 “petaPC” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever
alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te
vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en
incassobureau.
25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de
rente, met een minimum van € 35,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd
met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat “petaPC” zich heeft
verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van
de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht
Op alle door “petaPC” gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend
het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden
geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter
van de woon- c.q. vestigingsplaats van “petaPC”, indien deze dit wenst, aanhangig worden
gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.